معدوم سازی ۴۰۰هزار قطعه مرغ/توصیه های دامپزشکی جدی گرفته شود