معرفی دکتر خاوازی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی +سوابق