معرفی دکتر خاوازی موجب خوشحالی و دلگرمی کشاورزان شد