معیارهای درجه بندی کشتارگاه های کشور به سه گروه B،AوA+ از زبان مدیر دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور