مهدی کریمی تفرشی سفیر حسن نیت بحران قرن در جهان به انتخاب سازمان ملل درگفتگو با کشاورزپلاس : اگر صنعت غذا حمایت نشود این صنعت به زودی نابود می شود