مویدی معاون ترویج آموزش کشاورزی : یکی از مهمترین روشهای آموزش و ترویج کشاورزان برگزاری روز مزرعه است