نخستین نشست هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شد