نظرات برخی از نمایندگان مردم در خصوص وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی