نمایشگاهی برای افزایش راندمان تولید/ مجوز واردات موز در ازای صادرات سیب صادر می شود