نمایشگاه بین المللی چهار دهه دستاوردهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، تکمیلی فناوری پیشرفته غذایی، صادرات و فعالیت های تشکل های جهادی در مصلی امام خمینی(ره)