هفتمین نمایشگاه نهادهای تخصصی کشاورزی برگزار می شود/کشف بازارهای جدید