هفته جهاد کشاورزی گرامی باد. لفظ جهاد در اول اسم وزارت جهاد کشاورزی معنا دارد، یعنی کارباید با روحیه جهادی صورت بگیرد . مقام معظم رهبری