واقعیت های تلخ سیاست حمایتی دولت/ انحرافات چگونه شکل گرفت