واکنش ها در صحن مجلس نسبت به انتخاب دکتر خاوازی مثبت است