وعده پرداخت حقوق کارکنان حفاظت از جنگل بعد از چند ماه