ویژگی های هفدهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران از دیدگاه غرفه داران و بازدید کنندگان