پاسخ سید محمد رضا میر سخنگو و مدیر روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص کم کاری کشور های همسایه در هجوم ملخ ها به ایران (گفتگوی تلفنی)