پاسخ قاطع مدیرعامل سازمان تعاون روستایی به شایعات زعفرانی