پایان قرن خوانشی بر فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی در آخرین هفته دولت قرن۱۴ روزهای زوج از تاریخ ۳شهریور ساعت ۲۰