پس از بازداشت آقایی، شهبازی سرپرست سازمان جنگلها شد