پیام تبریک حسینی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان کود وسم ایران در پی رای اعتماد آقای دکتر خاوازی و انتخاب ایشان به عنوان وزیر جهاد کشاورزی