پیش بینی جالب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی از ایچاد مشکل در”امنیت غذایی اروپا”