پیمان طائفه حاجیلو، تولید کننده : بحث رفع موانع بانکی، مهمترین کمک دولت به تولیدکنندگان هست. الان بانک ها در مقابل تولید کنندگان هستند.