چهارشنبه، روز رای اعتماد مجلس به دکتر خاوازی وزیر پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی. نظر چند تن از نمایندگان مجلس را ببینید.