ژاک لویی ورنر ،سفیر هلند در ایران :ما می خواهیم نتایج علمی خود را در زمینه کشاورزی، در اختیار مردم ایران قرار دهیم