کاظم خاوازی در نشست خبری هفته وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعلام حمایت کشاورزی قردادی گفت: بخشی از مشکلات کشاورزان با انجام کشاورزی قراردادی حل میشود