کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست هم اندیشی غذای حلال گفت : پیشنهاد تاسیس آزمایشگاه مرکزی غذای حلال را در وزرات جهاد کشاورزی مطرح شده است