کرمعلی‌قندالی رییس سازمان امور عشایر ایران : کرونا هیچ تلفات جانی در جامعه عشایری نداشته