کسانی که برای ملت بوده اند، ملت نباید آنهارا فراموش کنند