کشاورز از لیست کاندیداهای وزارت جهاد کشاورزی حذف شد؟