کشاورز پلاس -استقبال مردم از دومین روز نمایشگاه گل و گیاه تهران – بوستان گفتگو