کمبود اوره می تواند خودکفایی را به خطر بیندازد/قیمت گندم منطقی است