کوهستانی معاون مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبر نگار ما گفت:اعطای مشوق صادراتی به صادر کنندگان انجام خواهد شد