گزارش اختصاصی کشاورزپلاس ازنود و هشتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی