گزارش سومین مرحله رزمایش کمک مومنانه در وزارت جهاد کشاورزی