گزارش کشاورز پلاس از دومین گردهمایی رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی