گزارش کشاورز پلاس از روستای چنار شرق شهرستان دماوند