گفتگوی شرکت صنعت میوه کوروش با آقای دکتر داراب حسنی (مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک)