گفتگوی شرکت صنعت میوه کوروش با آقای مهندس غلامرضا تقوی (مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی)