گفتگوی شرکت صنعت میوه کوروش با آقای مهندس پریچهر (مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون )