گفتگوی کشاورز پلاس با دکتر استقامتی شهردار منطقه ۸ در خصوص کشاورزی شهری و برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در تهران