۱۶۶ قهرمان کشاورزی تقدیر شدند/ افزایش ۲ تا ۹ برابری عملکرد نمونه ها