۲۰میلیارد یارانه سوخت/۴۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای جامعه عشایری