۴ میلیارد تومان برای بازاریابی چای/ ۹۳ میلیارد تومان به خرید محصولات اساسی تخصیص یافت